วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนการกุศลของวัด มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางปัญญา และดำรงตนเป็นศาสนทายาทที่ดี และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตามหลักพุทธศาสนาได้ 
  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ภูมิใจในความเป็นไทย ควบคู่ไปกับความเป็นสากล และสามารถเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนสู่สาธารณชนได้
     2. เพิ่มศักยภาพครูให้เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมการเรียนอย่างครูมืออาชีพ
     3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
     4. เพิ่มปัจจัยความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
Comments