เมนูหลัก

       ประวัติความเป็นมาโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดย พระภัทรธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) จัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญสังกัดการศึกษาเอกชน (สช) เพื่อให้เด็กยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ” ชื่อย่อ ( กศว. ) เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ) ผู้สร้างวัดศรีสุทธาวาส และสร้างความเจริญทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมาโดยตลอดดังนี้
   ๑. พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ) ได้แจกทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในวันครบรอบอายุของท่านเป็นประจำทุกปี
   ๒. พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ)ได้แจกอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดเลย
   ๓. พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ) ได้จัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึง ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๔
   ๔. พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ)ได้ส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โดยให้วัดศรีสุทธาวาสเป็นสถานที่ฝึกอบรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆที่มาเข้าค่ายอบรมธรรมะเป็นประจำทุกปี
   ๕. พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ) เป็นนามที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพบูชาในฐานะพระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ชื่อโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ จึงเป็นมงคลนามที่ดีมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

หน้าเว็บย่อย (1): หน้าแรก
Comments