ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ ตั้งอยู่เลขที่ 69 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42000 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 215 คน ครู-อาจารย์ และพนักงาน 20 คน


จำนวนบุคลากรในโรงเรียนประกอบไปด้วย

ผู้บริหาร จำนวน 2 คน

ครูผู้ชาย 9 คน

ครูสตรี 8 คน

พนักงานบริการ 1 คน

รวม 20 คน


รูปทำเนียบโรงเรียนของเรามีจุดเด่นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความประพฤติของนักเรียนการเป็นพุทธมามะกะที่ดี การรักษาระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รักความสะอาด

จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโรงเรียนผลปรากฏว่าโรงเรียนมีจุดเข้มแข็งด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

การจัดการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง

ครูนักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและอยู่ในสังคมด้วยความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

นอกจากนี้การจัดการศึกษาของโรงเรียนยังได้ยึดมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.สมศ. มาตรฐานเหล่านี้ได้ปรากฏในโครงการแผนการสอนของครูเพื่อลงสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดต่อไป

โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยได้คัดเลือกจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร นักวิชาการ นักกฎหมาย ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันเป็นที่ปรึกษาและกำหนดนโยบาย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน หรือสภาพปัญหา แนวทางพัฒนาโรงเรียนในอนาคต


นอกจากนี้คณะกรรมการของโรงเรียนยังได้ร่วมกันตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัดของโรงเรียน และได้ประกาศให้ทางผู้ปกครองทราบรวมทั้งสาธารณะชนทั่วไปด้วย

โรงเรียนมีโครงการต่างๆที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปรัชญา จุดเน้นของโรงเรียนเป็นต้นว่า

เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตามนโยบาย จุดเน้นหรือมาตรฐานต่างๆทางโรงเรียนได้อบรมการจัดทำแผนร่วมกันทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาของนักเรียน ร่วมกันทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี และทำปฏิทินการปฏิบัติตามโครงการต่างๆที่กำหนดขึ้น

โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมาย จุดเน้น ในแผนปฏิบัติการประจำปีซึ้งได้จากการวิเคราะห์สภาพทางโรงเรียนด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง จุดพัฒนาเร่งด่วน จุดที่ควรแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยครูทุกคนได้ทำความเข้าใจร่วมกัน

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายมากที่สุด โรงเรียนได้นำบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานและปรึกษาหารือกับโรงเรียนอื่นๆ เช่น เลยพิทยาคม นาด้วงวิทยา เลยอนุกูลวิทยา เนื่องจากทั้งสามแห่งมีข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาอยู่แล้ว

นอกจากนี้ การกำหนดบทบาทหน้าที่พิเศษนอกจากการสอนของครู การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ทางโรงเรียนได้กำหนดขอบข่ายงานความรับผิดชอบ แด่บุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ และการทำหน้าที่ และปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม และรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพเพื่อฝึกความเป็นผู้นำที่ดี ให้บุคลากรสืบไป

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเกิดผลดีและสมบูรณ์ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนได้มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆตลอดเวลาทั้งให้ความช่วยเหลือและขอความอนุเคราะห์ด้านต่างๆเช่นอุปกรณ์ สื่อ บุคลากร เป็นต้น
Comments